top of page

“TUDA 2019” ย้ำแนวคิด “เมืองเดินได้” สร้างคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงสังคม กระตุ้นเศรษฐกิจ

Updated: Jun 2, 2022
สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย ร่วมกับ ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) และภาคีพัฒนาเมือง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดงานนิทรรศการและเสวนาประจำปี 2562 Thai Urban Designers Association-TUDA 2019 ภายใต้แนวคิด “City Walk by Urban Design เมืองออกแบบ คนออกเดิน” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และช่วยปลุกจิตสำนึกสังคมและทุกภาคส่วนถึงโครงการพัฒนาเมืองที่เน้นสภาพแวดล้อมการเดินเท้า อีกทั้งยังเป็นการแสดงผลงานโครงการพัฒนาเมืองที่ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเดินเท้า ชูไฮไลต์ “ดัชนีเมืองเดินได้” (GoodWalk Index) บนแผนที่ขนาดยักษ์ พร้อมนับถอยหลัง “พระปกเกล้าฯ สกายปาร์ค” สะพานคนเดินเท้าและพื้นที่สีเขียวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งแรกที่หลายคนเฝ้ารอ พร้อมการเสวนา “24 เมืองรองออกเดิน” เพื่อแสดงให้เห็นศักยภาพเมืองรองของไทยที่สามารถเดินได้“นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ กล่าวว่า การแก้ปัญหาของเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถือเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจ และความสามารถในการใช้กระบวนการด้านนโยบาย ด้านการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ


เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ ที่สามารถเชื่อมต่อพื้นที่ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยจะมีรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินกว่า 300 สถานี การพัฒนาเมืองโดยเฉพาะสถานีเหล่านี้ ด้วยแนวคิดการเดินเท้าจึงเป็นเรื่องสำคัญและร่วมสมัยเป็นอย่างยิ่ง ที่จะผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจระดับจุลภาคในพื้นที่ต่าง ๆ ได้


City Walk เมืองออกแบบ คนออกเดิน

“ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล” ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในฐานะประธานจัดงาน TUDA 2019 กล่าวว่า นิทรรศการ TUDA 2019 มีเป้าหมายจุดประกายให้สังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เห็นถึงความสำคัญของโครงการพัฒนาเมืองเพื่อสนับสนุนการเดินเท้าในพื้นที่เขตเมือง ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม สร้างสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ และมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน สถาบัน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง 15 องค์กรร่วมจัดแสดงนิทรรศการ


โดย UddC เป็นผู้ออกแบบเนื้อหานิทรรศการหลัก และได้มีการนำเสนอดัชนีเมืองเดินได้ (GoodWalk Index) ในกรุงเทพฯ และเมืองรองทั่วประเทศ ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญจากโครงการเมืองเดินได้ เมืองเดินดี (Goodwalk Thailand) ที่สามารถนำไปต่อยอดสู่การสร้างเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเดินเท้าได้ต่อไปในอนาคต


“สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการเดินเท้า ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่พื้นฐานของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินเท้าภายในเขตพื้นที่เมือง จะว่าไปแล้วข้อโต้แย้งที่ว่า ทำไมเมืองต้องเดินได้-เดินดี แทบจะไม่เกี่ยวข้องกับความสวยงาม แต่เป็นเรื่องของสุขภาวะของคน สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ”

และเมืองที่เดินได้-เดินดี มีโอกาสที่จะช่วยลดปัญหาโรคอ้วนถึง 10 % ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะจากสถิติ กรุงเทพฯ มีคนที่เป็นโรคอ้วนถึง 44% อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดมลพิษทางอากาศ และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ทั้งยังส่งเสริมความรู้จักมักคุ้นของคนในย่านนั้น ทำให้เกิดความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเมือง จนนำไปสู่ความเป็นพลเมืองในที่สุด


สุดท้ายเมืองที่เดินได้-เดินดี ยังกระจายความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแสเศรษฐกิจเสรีนิยม และเศรษฐกิจฐานความรู้ ทำให้อนาคตของเมืองขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหากเมืองยังเดินไม่ได้เดินไม่ดี จะไม่มีสิ่งที่น่าดึงดูดแก่บริษัท รวมถึงแรงงานสร้างสรรค์มาลงทุนและทำงานในเมืองได้


“นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา” นายกสมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย กล่าวว่า สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยจัดนิทรรศการและเสวนาประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 มีเป้าหมายให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพสถาปนิกผังเมือง และมีส่วนช่วยผลักดันให้โครงการพัฒนาเมืองประสบผลสำเร็จที่ผ่านมา สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทยได้จัดงานมาแล้ว 3 วาระ ประกอบด้วย TUDA 2015 เจ้าพระยา คลอง เมือง TUDA 2016 City on the Move : ขับเคลื่อน เชื่อมต่อ และ TUDA 2017 กรุงเทพฯ เมืองสวรรค์ สร้างสรรค์มหานครแห่งระบบราง


สำหรับ การจัดนิทรรศการประจำปี 2562 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานด้านการพัฒนาเมืองหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น UddC, ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยุทธศาสตร์เมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CE.US), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด, กลุ่ม May Day, Healthy Space Forum, Creative Crew, LandProcess, Shma Soen และสมาคมนักผังเมืองไทย


ตลอดจนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา ทั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร


ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเดินทางมาชมนิทรรศการ TUDA 2019 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และร่วมฟังเสวนา “24 เมืองรองออกเดิน” โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง และนายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในวันอาทิตย์ 22 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
#Tuda #สมาคมสถาปนิกผังเมืองไทย #UddC

ขอขอบคุณบทความจาก ประชาชาติธุรกิจ

Comments


bottom of page